Debit & Credit Card

Debit Card - ATM Card
86 mm x 54 mm အရွယ်သာသာ ပလပ်စတစ် ကဒ်ြပား​​တစ်ခုပါပဲ။ ​​ေရှ့​​မျက်နှာစာမှာ​​ေတာ့​​ Electronic chip ကို နှစ်ြမှုပ်ထား​​ြပီး​​​ေတာ့​​ ကဒ်ြပား​​  ပိုင်သူရဲ့​​ အမည်၊​ ဘဏ်စာရင်း​​ နံပါတ် , Swiss Code , ကဒ်ြပား​​ ထုတ်​​ေပး​​တဲ့​​​ေန့​​ , ကုန်ဆံုး​​တဲ့​​​ေန့​​ , ကဒ်ြပား​​နံပါတ် , ဘဏ်အမည် , Visa, Delta, Mastero , Solo အစရှိတဲ့​​ ကဒ်အမျိုး​​အစား​​​ေတွကို ​​ေဖာ်ြပထား​​ပါတယ်။ Chip ထဲမှာ​​ေတာ့​​ အဲဒီ အချက်အလက်​​ေတွအြပင် ​​ေနရပ်လိပ်စာ , password , daily withdrawl limit အစရှိတဲ့​​ ကိုယ်​​ေရး​​ကိုယ်တာ​​ေတွကို သိမ်း​​ဆည်း​​မှတ်တမ်း​​တင်ထား​​ပါတယ်။ ​​ေနာက်မျက်နှာစာမှာ​​ေတာ့​​ Swipe လုပ်နိုင်တဲ့​​ Magnetic strip , လက်မှတ်ထိုး​​ဖို့​​ ​​ေနရာ , ကဒ်ြပား​​ြပြပီး​​ Cheque နဲ့​​ ​​ေပး​​မယ်ဆိုရင် ​​ေငွသား​​ပမာဏ ဘယ်​​ေလာက်အထိ Guarantee ​​ေပး​​တယ်, ကဒ်ြပား​​​ေပျာက်သွား​​ရင် ဆက်သွယ်ရမဲ့​​ လိပ်စာ , ထုတ်​​ေပး​​တဲ့​​လိပ်စာ​​ေတွကို ​​ေဖာ်ြပထား​​ပါတယ်။

တို့​​နိုင်ငံ​​ေတာ့​​ ATM Card ​​ေတွ ​​ေနာက်တစ်ခါ သံုး​​စွဲခွင့်​​ရ​​ေတာ့​​မယ် .. ဘဏ်မှာ အ​​ေကာင့်​​ဖွင့်​​ြပီး​​ ​​ေလျှာက်လိုက်အံုး​​မှ... ဆိုသူများ​​ ..

 "​​ေနာက်ကွယ်က မြမင်ရတဲ့​​ လျှို့​​ဝှက်ချက်​​ေတွ ရှိတယ်​​ေနာ..."

အြမတ်ခွန်
ဘြကီး​​​ေတာ် ​​ေလး​​ဘက်တွား​​သွား​​ကတည်း​​က ြမန်မာနိုင်ငံရဲ့​​ အခွန်စနစ်က ရှိ​​ေနခဲ့​​တာ ။ အခွန်ကို မှန်မှန်ကန်ကန်​​ေကာ ​​ေဆာင်ဖူး​​ြကရဲ့​​လား​​ ..။ ကိုယ့်​​တိုင်း​​ြပည်ကို တစ်ဖက်တစ်လမ်း​​က တာဝန်ထမ်း​​ရွက်ချင်လှပါြပီ ဆို​​ေနတဲ့​​သူ​​ေတွအ​​ေနနဲ့​​ အခွန်​​ေတွအရင် ​​ေဆာင်ြကပါ။ အခွန် တစ်ြပား​​သား​​မှ မ​​ေဆာင်ဘဲ .. လမ်း​​​ေတွပျက်​​ေနလို့​​ ... ​​ေဆး​​ရံု​​ေတွမှာ ​​ေဆး​​မရှိဘူး​​လို့​​.. ​​ေအာ်​​ေနလို့​​မရပါဘူး​​။ ကိုယ်က တာဝန်သိမှ တာဝန်ရှိလာြကမှာပါ။

Current Account ထဲကို ​​ေငွထည့်​​၊​ Debit Card နဲ့​​ အလွယ်တကူ သံုး​​မယ်ဆိုတဲ့​​ ​​ေငွသား​​မှန်သမျှဟာ Electronic အ​​ေနနဲ့​​ မှတ်တမ်း​​ တင်ထား​​ြပီး​​သား​​ပါ။ အခွန်ဦး​​စီး​​ဋ္ဌာနက Debit Card - Current Account ထဲက ​​ေငွ​​ေတွ ဘယ်လိုရလာသလဲလို့​​ ​​ေမး​​ြမန်း​​လာတဲ့​​အခါ  ဒီ​​ေငွ​​ေတွကို ဘယ်ကရလာသလဲဆိုတာကို ရှင်း​​ြပနိုင်ရပါမယ်။ စီး​​ပွား​​​ေရး​​လုပ်လို့​​ရတယ်.. ဟုတ်ြပီ.. အခွန်​​ေဆာင်ထား​​လား​​ ။ မ​​ေဆာင်ရ​​ေသး​​ရင် .. လာထား​​.. အခွန် ။ အနည်း​​ဆံုး​​ ၃% က​​ေန အများ​​ဆံုး​​ ၃၀% အထိ အခွန်နှံုး​​ထား​​ အမျိုး​​မျိုး​​ရှိပါတယ်။

ကျ​​ေနာ်က စီး​​ပွား​​​ေရး​​မလုပ်ဘူး​​.. သူများ​​ဆီမှာ ဝန်ထမ်း​​လုပ်တာပါ ဆိုလည်း​​ အခွန်က မလွတ်ပါဘူး​​ ။ အလုပ်လုပ်တဲ့​​ နိုင်ငံသား​​တိုင်း​​ ဝင်​​ေငွခွန်​​ေဆာင်ရမယ် ဆိုတာ သတိရြကပါ။

နမူနာတွက်ြပရမယ်ဆိုရင်​​ေတာ့​​.. ဥပမာအ​​ေနနဲ့​​ www.youngung.co.cc က ဆရာရမ်း​​ဂမ်း​​ဟာ သူ့​​ရဲ့​​ မူလအလုပ်ြဖစ်တဲ့​​ ကုမ္မဏီမှာ လစာဝင်​​ေငွ ၁၀ သိန်း​​နဲ့​​ အလုပ်လုပ်ကိုင်​​ေနတယ်။ တစ်ဖက်တစ်လမ်း​​ကလည်း​​ ြကား​​​ေပါက်အ​​ေနနဲ့​​ ​​ေဗဒင်​​ေဟာခက တစ်လကို ၂ သိန်း​​​ေလာက် ရတယ်ဆိုပါစို့​​ ။

သူ့​​ရဲ့​​ စုစု​​ေပါင်း​​ဝင်​​ေငွဟာ - ၁၂ သိန်း​​ (၁၀+၂)

အ​​ေြခခံသက်သာခွင့်​​ ၂၀% - ၂သိန်း​​ ၄​​ေသာင်း​​ ကို နှုတ်လိုက်​​ေတာ့​​ ၁၁သိန်း​​ ၆​​ေသာင်း​​ ကျန်ပါတယ်။  သူဟာ အိမ်​​ေထာင်မရှိသူ ြဖစ်ြပီး​​ က​​ေလး​​ကလည်း​​ မရှိတဲ့​​အတွက် (အလုပ်မလုပ်တဲ့​​) အိမ်​​ေထာင်ဖက်အတွက် ဝင်​​ေငွသက်သာခွင့်​​ ၅၀၀၀ ခံစား​​ခွင့်​​မရှိပါဘူး​​ ။  လစာဝင်​​ေငွ ၅သိန်း​​ ​​ေကျာ်တဲ့​​အတွက်

- လစာဝင်​​ေငွြဖစ်တဲ့​​ ရသိန်း​​ ၅​​ေသာင်း​​ရဲ့​​ ၃၀% ြဖစ်တဲ့​​ - ၂သိန်း​​ ၂​​ေသာင်း​​ ဂ​​ေထာင်
- အသက်​​ေမွး​​ဝမ်း​​​ေကျာင်း​​ြဖစ်တဲ့​​ ​​ေဗဒင်​​ေဟာ​​ေြပာရာက​​ေန ရရှိတဲ့​​ ၂သိန်း​​ရဲ့​​  ၅% - ၁​​ေသာင်း​​

စုစု​​ေပါင်း​​ - ၂သိန်း​​ ၃​​ေသာင်း​​ ဂ​​ေထာင် ကို အခွန်​​ေဆာင်ရမှာပါ။  ဝန်ထမ်း​​လခကြဖစ်​​ေပါ်လာတဲ့​​ အခွန်ကို​​ေတာ့​​ အလုပ်ရှင်က နှုတ်ယူထား​​ြပီး​​​ေတာ့​​ (၇) ရက်အတွင်း​​ အစိုး​​ရကို ​​ေပး​​သွင်း​​ရပါမယ်။  အဲသလိုမျိုး​​ နှုတ်ယူထား​​ဖို့​​ ြမန်မာြပည်က အလုပ်ရှင်​​ေတွ သိရှိနား​​လည်ဖို့​​က ​​ေတာ်​​ေတာ်​​ေလး​​ နည်း​​မယ်လို့​​ ထင်ပါတယ်။  ဒါတင်ပဲလား​​ဆို​​ေတာ့​​ မဟုတ်​​ေသး​​ပါဘူး​​ ။ လူမှုဖူလံု​​ေရး​​ ၊​ စရိတ်မျှ​​ေပး​​​ေရး​​ ၊​ သက်သာ​​ေချာင်ချိ​​ေရး​​ အစရှိတဲ့​​ ​​ေထွ​​ေထွကိုလည်း​​ နှုတ်ြပီး​​ နိုင်ငံ​​ေတာ်ရဲ့​​ ပို့​​​ေဆာင်​​ေရး​​ ၊​ ဆက်သွယ်​​ေရး​​၊​ ကျန်း​​မာ​​ေရး​​ ၊​ ပင်စင် အစရှိတဲ့​​ အ​​ေရး​​​ေပါင်း​​များ​​စွာအတွက် အမ​​ေတာ်​​ေြကး​​ ဆက်သရပါမယ်။

အဲဒီ အခွန်​​ေတွကို မ​​ေဆာင်ဘဲ , ရသမျှ အား​​လံုး​​ Current Account ထဲ ထည့်​​ .. ATM Machine မှာ ထုတ် . သံုး​​ြဖုန်း​​လို့​​ ကုန်သွား​​ပါြပီ ။ သိပ်မြကာပါဘူး​​.. အခွန် ဦး​​စီး​​ဋ္ဌာနက " ​​ေမာင်ရမ်း​​ဂမ်း​​ ... ၂၀၁၁ ခုနှစ် အတွက် ဝင်​​ေငွစည်း​​ြကပ်ဖို့​​ရာ ​​ေမာင်ရမ်း​​ဂမ်း​​ရဲ့​​ Current Account ကို ြပပါ " ဆိုရင်​​ေတာ့​​ ​​ေမာင်ရမ်း​​ရမ်း​​ တစ်​​ေယာက် နာြပီလို့​​သာ ​​ေြပာချင်ပါတယ်။  အခွန်​​ေဆာင်ဖို့​​​ေမ့​​​ေနတယ်ဆိုရင် - ဒဏ်​​ေငွတပ်ခံရမဲ့​​အြပင် မ​​ေဆာင်ခဲ့​​တဲ့​​ အခွန်​​ေငွ​​ေတွကို အတိုး​​ကျသင့်​​နိုင်သလို ... ြပီး​​ခဲ့​​တဲ့​​ (၆) နှစ်အထိ စာရင်း​​ဇယား​​​ေတွကို ြပန်လှန်​​ေဖာ်ထုတ်ြပီး​​ အခွန်စည်း​​ြကပ်နိုင်ပါတယ်။

ATM Card (သို့​​) Debit Card ​​ေတွ ထွက်​​ေပါ်လာတဲ့​​အတွက် ​​ေဗဒင်ဆရာ​​ေတွအဖို့​​ ​​ေဟာကွက် တစ်ကွက် ထွက်လာတာ​​ေပါ့​​ဗျာ...

"ခင်ဗျား​​မှာ Debit Card - ATM Card ရှိလား​​ .."  ရှိတယ်ဆိုရင်​​ေတာ့​​ ဒီ​​ေဟာကွက်သာ ​​ေဟာလိုက်ပါ..
" အြမတ်​​ေတာ်ခွန် ကိစ္စ အရှုပ်အရှင်း​​​ေတွ ရှိလာနိုင်တယ်လို့​​ သာ ရဲရဲတင်း​​တင်း​​ ​​ေဟာချလိုက်ပါ "

​​ေနာက်တစ်ချက် သိထား​​ရမှာက Current Account မှာ ရှိတဲ့​​ Balance ကို အစိုး​​ရ အမိန့်​​နဲ့​​ Frozen ြဖစ်​​ေအာင်၊​  ​​ေငွထုတ်လို့​​မရ​​ေအာင် ကန့်​​သတ် ထား​​နိုင်တယ်ဆိုတာပါပဲ။  အဲဒီအခါကျမှ "​​ေမွး​​​ေမ​​ေလ့​​" ​​ေတာ့​​ မ​​ေအာ်ြကပါနဲ့​​ ..။


တစ်ြခား​​အချက်​​ေတွကို​​ေတာ့​​ ​​ေနာက်ပို့​​စ်​​ေတွမှာ ဆက်​​ေရး​​ပါအံုး​​မယ်

0 comments:

Post a Comment